Gündem

Piyasadan haberler

AKSUE… Şirket Yönetim Kurulu, 05.05.2021 Tarih ve 611 Sayılı Toplantısında; -Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas sözleşmesinin 7. Maddesinde belirtilen şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (Yüz Milyon TL) artırılarak, 50.000.000 (Elli Milyon) TL den 150.000.000 (Yüzellimilyon ) TL’ye yükseltilmesine, -Şirket mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, -Şirket Esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nev’i” Başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline, -Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması ve ilk Genel Kurulda Pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

AVGYO, MTRYO… Portföyde yer alan İstanbul ili Şişli İlçesi Metrocity İş Merkezi A Blok 17’nci katta bulunan 187 numaralı bağımsız bölümün 95 m2’lik kısmının mevcut kiracı Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş’ne 04.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 12.711+ KDV bedelle kiraya verilmesine karar verilmiştir.

DZY, DZYMK, BIOEN… Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan İzahnamesi’nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 05/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim fiyatla 1.875.000 adet BIOEN pay alış emri açılış seansında günlük geçerli olarak gönderilmiş ancak herhangi bir gerçekleşme olmamış ve pay alınmamıştır.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB… İlgide kayıtlı açıklama ile Bankamız Global Medium Term Note (GMTN) programının 7 milyar ABD Doları limit ile güncellendiği duyurulmuştu. Banka, söz konusu programın 2021 yılı senelik güncellemesini aynı tutar ile tamamlamıştır.

ITTFH… 31.12.2020 tarihli KAP açıklamasında duyurulan, Bağlı ortaklık İmaş Makina San. A.Ş.’nin fabrika binasına DC 1780 KWe gücünde ÇATI GES (Güneş Enerjisi) uygulamasının bugün itibariyle kesin kabulü yapılmış ve santral üretime başlamıştır. Üretilecek enerji ile öncelikle İmaş’ın enerji ihtiyacı karşılanacak; oluşabilecek ihtiyaç fazlası enerji ise dağıtım firmasına satılacaktır. Santralde yıllık yaklaşık 1.300.000 TL tutarında enerji üretimi planlanmaktadır.

KRVGD… Halka arz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda belirtildiği üzere Şirket, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren potansiyel hedef şirketlerin belirlenmesi hususunda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile finansal danışmanlık sözleşmesi imzalamıştı. Şirket 19 Ocak 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden; gümrük vergisi avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirmek amacıyla yapılan araştırmalar neticesinde stratejik hedeflere uygun bir şirket ile hisse alımına yönelik olarak ön protokol imzaladığına ilişkin açıklamada bulunmuştur. Bu kapsamda Şirketin kurulma aşamasında olan %100 iştiraki Kervan International AB aracılığıyla Warsaw Equity Management S.A. (“WEM”) ve diğer ilişkili taraflar (“azınlık hissedarlar”) arasında Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. (“ZPC Otmuchów”)’nın ve ZPC Otmuchów’un iştiraki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A. (“PWC Odra”)’nın çoğunluk hisselerinin alımına yönelik bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır.

MGROS, CRFSA… 07.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda, Şirket ile CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (“CarrefourSA”) arasında, CarrefourSA tarafından işletilmekte olan 34 adet mağazanın, kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda 07.01.2021 tarihinde sözleşme imzalandığı, devir işlemlerinin Rekabet Kurulu onayı sonrasında geçerlilik kazanacağı, mağaza adedi, mağaza lokasyonları ve devir bedelinin uyarlamaya tabi olduğu açıklanmıştı. Rekabet Kurulu’nun 04.05.2021 tarihli toplantısında; bildirim konusu işlemin etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasına yol açmayacağı tespit edilmiş olup; CarrefourSA tarafından Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde işletilmekte olan 34 adet mağazanın (32.048 m2 net satış alanı) kiracılık hakkının ve söz konusu mağazaların tamamının demirbaşları ile birlikte Şirkete devir edilmesi işlemine izin verilmesine karar verilmiştir. Şirket ve CarrefourSA arasında akdedilen sözleşmede toplam devir bedelinin 26.000.000 TL + KDV olması hususunda anlaşma sağlanmış olup, Şirket tarafından CarrefourSA’ya ödenecek nihai devir bedeli; sözleşme konusu 34 mağazadan sözleşme şartlarına uygun olarak devir ve teslim edilebilecek mağaza adedi üzerinden hesap edilerek, devredilecek mağazalarda iş akdi devrini kabul eden kadrolu personelin kıdem tazminat tutarı ve yıllık brüt izin tutarı mahsubu sonucu belirlenecektir. Teslim edilecek mağaza adedi ve nihai devir bedeli, işlemlerin tamamlanmasını müteakip kamuoyunun bilgisine ayrıca duyurulacaktır.

OMD, OSMEN… Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında şarta bağlı sermaye artırımının ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmış ve 15.04.2021 tarihli 2021/20 sayılı bülteninde duyurulmuştu. Çalışanların yapmış olduğu başvurular sonucunda Borsa İstanbul’da toptan alış satış pazarında ilgili işlemler 05.05.2021 tarihinde tamamlanmış ilgili pay adetleri (512.250 TL nominal TL) T+2 (07.05.2021) günü takası gerçekleştirilecektir. Sermaye artırımından sağlanan toplam fon tutarı 2.962.005 TL olmuştur.

 PRKME… Yönetim Kurulu’nun Pay Geri Alım Programına İlişkin Kararı hk… Şirketin 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Mevcut Pay Geri Alım Programı’nın 21 Mayıs 2021 tarihinde süresinin sona erecek olacak olması nedeniyle, Şirketin Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesi için Genel Kurul tarafından tekrar yetkilendirilmesini teminen “Pay Geri Alım Programı”nın Şirketin yapacağı 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 RYGYO… Şirket portföyünde bulunan Antalya İli Serik İlçesi Çandır Mahallesi 1561 Parsel üzerindeki 69.424,50 m2 arsa üzerinde bulunan 42.483 m2 deponun 9.123 m2 depolama alanı “TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.”ye 5+5 olmak üzere toplam 10 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 10 senede yaklaşık 27.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

PRKME… 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu’nun önerisi: Şirketin 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) esas alınarak Şirket yönetimince hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2020 yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ile vergi mevzuatına (“VUK”) uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi neticesinde; – TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olan kar dağıtım tablosu doğrultusunda 59.475.456 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı bulunduğu ve – VUK mali tablolarında ise 109.505.875 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı olduğu tespit edilmiştir. Sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşmenin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; devam eden yatırımlar nedeniyle Şirketin gözettiği uzun vadeli yatırım ve finansman stratejisi, ülkemiz ve dünyadaki mevcut ekonomik konjonktürün yarattığı belirsizlik ve Şirketin nakit durumu ile ortakların uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, Şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla 2020 yıllık hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem karının Şirket bünyesinde bırakılarak dağıtılmamasına ve Şirketin hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan net dönem karlarının tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılarak “geçmiş yıllar karları” hesabına aktarılması hususunun Şirketin 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

SAHOL, AVISA… Ageas Insurance International NV (Ageas) ile Aviva International Holdings Ltd. (Aviva) arasında imzalanan 23.02.2021 tarihli Hisse Alım Sözleşmesinde belirlenen kapanış koşulları yerine getirilmiş olup, böylece Aviva’nın sahip olduğu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. (AvivaSA) sermayesinin %40’ını temsil eden 72.000.006,72 TL nominal değerli payların tamamı 05.05.2021 tarihi itibarıyla Ageas tarafından devralınmıştır. Pay devriyle eşzamanlı olarak yeni durumda AvivaSA’nın ortak yönetimine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla Şirket ile Ageas arasında imzalanan 14.01.2021 tarihli Hissedarlar Sözleşmesi de yürürlüğe girmiş olup AvivaSA, Şirket ile Ageas’ın %40-40 ortaklığı ile ortak yönetime tabi bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecektir. Daha önce 23.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında; Ageas Grubu ile Aviva Grubu arasında imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi ile Şirket ile Ageas arasında imzalanan Hissedarlar Sözleşmesinin yürürlüğünün, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, ilgili sözleşmelerde belirlenen kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu ve tüm bu sürecin en geç 2021 yıl sonuna kadar tamamlanmış olmasının öngörüldüğü kamuya açıklanmıştı.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu