Gündem

Piyasadan haberler

AKSUE… Şirket Yönetim Kurulu, 05.05.2021 Tarih ve 611 Sayılı Toplantısında; -Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas sözleşmesinin 7. Maddesinde belirtilen şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (Yüz Milyon TL) artırılarak, 50.000.000 (Elli Milyon) TL den 150.000.000 (Yüzellimilyon ) TL’ye yükseltilmesine, -Şirket mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, -Şirket Esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nev’i” Başlıklı 7. Maddesinin tadiline, -Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması ve ilk Genel Kurulda Pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Oy birliği ile karar verildiği 05.05.2021 tarihinde Kamuoyu ile paylaşılmıştı. İlgili karar doğrultusunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na 07.05.2021 tarihi itibari ile başvuru yapılmıştır.

BIOEN… Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı’nın (UNIDO) yürütücüsü olduğu “Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Biyokütle Kullanımı” hibe ve destek programı kapsamında iştirak Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06.05.2021 tarihi itibariyle hibe ve destek almaya hak kazanmıştır.

BLCYT… 06.05.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nin yapmış olduğu açıklamaya göre firmamız 01.06.2021 tarihinden itibaren “BIST KOBİ Sanayi Endeksine” dahil olmuştur.

BRKO… Üretime ara verilmesi konusunda Yönetim Kurulu Kararı… Covid-19 tedbirleri kapsamında, halı satış bayilerinin ve fabrika satış mağazamızın kısıtlamalarda muafiyet dışı olması, ayrıca hafta sonlarında da zorunlu olarak kapalı olması ve bu sürecin ileriye dönük olarak belirsizliği gibi nedenlerden dolayı ekonomik şartların zorlaşması göz önüne alınarak 10 Mayıs 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği kapsamında üretime tamamen ara verilmesine, süreç içerisinde şartlar göz önüne alınarak gerekirse üretime kademeli yada tam olarak başlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

DITAS… Yönetim Kurulunun 7 Mayıs 2021 tarihli (bugün) toplantısında; Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Kıtası’ndaki çevre ülkelerde, doğrudan satış modelinin hedeflere ulaşmada daha verimli ve etkin bir iş modeli olduğu değerlendirilmiş olmakla; 7 Temmuz 2020 tarih ve 2020/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tasfiye süreci başlatılan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki doğrudan bağlı ortaklık Ditaş America LLC’nin, Kurul’umuza sunulan tasfiye evrakının incelenmesi neticesinde tasfiye işlemlerinin tamamlandığı görülerek, tasfiye edilmesinin ve sona erdirilmesinin onaylanmasına, Ditaş America LLC’nin sona ermesi ve bu işlemin Şirketin operasyonları ve finansal tabloları üzerinde herhangi olumsuz bir etkisinin bulunmadığı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde özel durum açıklaması yapılmasına, karar verilmiştir.

DZY, DZYMK, BIOEN… Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan İzahnamesi’nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 07/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim fiyatla 1.875.000 adet BIOEN pay alış emri açılış seansında günlük geçerli olarak gönderilmiş ancak herhangi bir gerçekleşme olmamış ve pay alınmamıştır.

ITTFH… Bağlı Ortaklıklar Seha İnşaat A.Ş. ile Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.arasında Zermeram Projesine Yönelik Adi Ortaklık Kurulması Hk… Şirketin % 100 Bağlı ortaklığı Seha İnşaat A.Ş.’nin 07.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Seha İnşaat A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunan KONYA ili MERAM ilçesi KOZAĞAÇ mahallesi 27396 ada, 1 parselde tapuya kayıtlı 244.060,17 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki Zermeram projesinin 1. ve 2.etaplarında satışı gerçekleştirilmeyen bölümlerinin yapımı ve satışı amacı ile Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile bir Adi Ortaklık kurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

KONTR… 20.04.2021 tarihli açıklamada, Şirket, Cengiz Enerji’ye ait Özbekistan’da kurulacak 240 MW Kombine Çevrim Doğalgaz Santrali’nin Yüksek Gerilim işleri için 1.825.000 USD sipariş almıştır. Proje 2021 yılı içerisinde tamamlanacaktır, şeklinde kamuoyuna duyurulmuştu, Söz konusu siparişe ait sözleşme 1.831.831 USD bedelle Cenergo LLC ile imzalanmıştır.

NETAS… Şirketin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2020 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dağıtılabilir dönem karı olmaması sebebiyle kar payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

NETAS… 05.03.2021 tarihinde yapılan açıklamada Şirketin %100 bağlı ortaklığı Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş.’nin %100 sermayesine sahip olduğu NetRD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş. (“NetRD”)’nin paylarının tamamının ABD menşeili Orion Innovation Group içinde yer alan MERA Switzerland AG’ye 8.000.000 ABD Doları özkaynak değeri ile satılmasına karar verildiği, kapanış düzeltmeleri yapıldıktan sonra şirket değerinin net olarak tespit edileceği açıklanmıştı. Söz konusu satış işlemi ile ilgili kapanış işlemlerinin ardından hisse devri toplam 11.607.277 ABD Doları bedelle tamamlanmıştır.

NIBAS… 06.05 2021 tarihinde Genel ODA dan yapılan duyurunun şablon kullanarak tekrar yapılmasıdır. Ankara Gölbaşı’nda prefabrike bina inşasına yönelik işveren Aslan Yapı ve Tic. A.Ş. ile Şirket arasında 05.05.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 1.180.000 TL olup, işin süresi 2 aydır.

OZKGY… 2020 Yılı Kârına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi… Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 tarihi itibariyle oluşan sırasıyla 617.541.014,00 TL ve 255.171.538,18 TL Net Dönem Karı’ndan, yasal kayıtlara göre hesaplanan 12.758.576,91 TL Genel Kanuni Yedek Akçe’nin ayrılmasından sonra; Net Dağıtılabilir Dönem Karı SPK mevzuatına göre 604.782.437,09 TL, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 242.412.961,27 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2020 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

SMRFA… Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz süreci kapsamında yetkili merciler nezdinde gerekli başvuru süreci devam etmektedir. Bu kapsamda Yönetim Kurulunun 06.05.2021 tarihli toplantısında aldığı karar ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935177

YONGA… Şirket ile Avrupa’ nın en büyük perakendeci firması olan İspanyol “EL CORTE INGLES” firması arasında 2 yıl önce başlayan görüşmeler neticesinde yapmış olduğumuz numune onaylanmış ve Ağustos ayında ihraç edilmek üzere ilk sipariş alınmıştır. Diğer müşterilerin siparişleri ile beraber imalat programı Ağustos ayına kadar doludur.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu