Sponsorlu Bağlantılar

İŞ AVUKATI

İŞ  AVUKATI

İş hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini, bunlar arasında oluşan iş akdine dayalı hak ve borçları, işe ve iş yerine ilişkin kanunları, düzenlemeleri konu alan hukuk dalıdır. Bu hususlara ilişkin özellikle işçilik alacakları, mobbing, sendikal tazminat, işe iade, iş kazasından kaynaklı maddi manevi tazminat alacağı gibi uyuşmazlıkların çözümünde iş hukuku alanında tecrübeli avukatlardan yardım alınması gerekmektedir.

 

İNŞAAT AVUKATI

İnşaat hukuku, bina ve eklentileri ile ilgili yapım işinin yanı sıra arazinin üzerinde, içinde ve altındaki tüm yapım faaliyetleri ile yapım işlerinin düzenlenmesini konu alan hukuk dalıdır. Yap-işlet -devret projeleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri vb. günümüzde çokça karşılaştığımız hukuki işlemler bu hukuk dalının içerisinde yer alır.

 

İŞ KAZASI AVUKATI

İş kazası, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay olarak tanımlanır. İşçinin iş kazası sonrası uğramış olduğu zararlarını işveren tazmin etmekle yükümlüdür. İş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarında tazminatın hesabı yapılırken, işçinin maluliyet oranı, işçinin kaza tarihindeki yaşı, kusur dağılımı ve işçinin ücreti dikkate alınır.

 

BOŞANMA AVUKATI

Medeni hukukun alt dalı olan Aile Hukukunun en temel konularından biri de boşanmadır. Ülkemizde boşanmalar giderek artmaktadır. Boşanma hükümleri Türk Medeni Kanunu’nda 161-184.maddeler arasında düzenlenmiş olup evlilik birliğinin temelden sarsılması, zina, terk, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış boşanma sebeplerinden en sık rastlanılanlarıdır.

 

MİRAS HUKUKU AVUKATI

Miras hukuku, insanların ölümünden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları, bu malların yasal mirasçıları ve diğer mirasçıları arasındaki paylaşımları, intikal işlemleri, , mirasçılar arasında pay devri, mirastan feregat, murisin borçları, vasiyet, miras taksim sözleşmesi, mirastan çıkarılma, evlat edinme, mirastan feragat vs. gibi durumları inceleyen, buna bağlı hukuki uyuşmazlıklarla ilgilenen hukuk dalıdır.

 

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku, medeni hukuk, eşya hukuku ve borçlar hukukunun alt alanlarından biri olup ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazların satışı, devir işlemleri, tapu işlemleri vb. hukuki işlemleri düzenleyen hukuk dalıdır. Gayrimenkul avukatı, taşınmazlara ilişkin satış sözleşmesi, devir ve tapu işlemleri, 2B alanları, tapu iptal ve tescil konularında dava açma, idari mercilere başvuru, itiraz ve gayrimenkul hukukuna ilişkin yasal mevzuat hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKATI

Kentsel dönüşüm hukuku, sanayileşmenin etkisiyle birlikte şehirlerde ortaya çıkan sorunlardan, kent içerisinde kalmış zamanla eskiyen, yıpranan yapıların şehircilik ve planlama ilkelerine uygun bir şekilde yenilenmesi, değiştirilmesi, geliştirilmesi konularını inceler. Kentsel dönüşüme ilişkin itiraz ve dava süreçleri hakkında kentsel dönüşüm hukukunda uzman avukatlar yasal mevzuat hakkında danışmalık hizmeti vermektedir.

 

KAMULAŞTIRMA AVUKATI

İdare hukukunun alt dalı olan kamulaştırma, idarenin şahıslara ait taşınmazları temin etmek için kamunun ortak kullanım ihtiyacına hizmet vermek amacıyla yaptığı tek taraflı işlemlerdendir. Kamulaştırma avukatı, kamulaştırma hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda, kamulaştırmasız el atma davalarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

 

SİGORTA AVUKATI

Sigorta Hukuku, Ticaret hukukun bir alt dalı olup sigorta hukukuna ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Sigorta, kişilerin çeşitli olaylar sonucunda karşılaşabilecekleri zararlara karşı korunması, ileride uğrayacakları zararlara karşı kişinin kendisini güvence altına almasıdır. Sigorta, zarar sigortası ve can sigortası olmak üzere ikiye ayrılır.

 

TRAFİK KAZASI AVUKATI

Trafik kazası haksız eylem niteliğinde olup kaza sonucu kişilerin uğramış olduğu zararların tazmini içi trafik kazasından kaynaklı maddi manevi tazminat davası açılmadır. Trafik kazası gibi haksız fiile dayalı tazminat alacakların kanuni dayanağı Türk Borçlar Kanunu’dur.

 

VAKIF AVUKATI

Vakıflar hukuku Türk Medeni Kanunu’nda 101-117.maddeleri arasında düzenlenmiş olup ayrıca Vakıflar Kanunu da mevcuttur. Vakıflara ilişkin vakıfların yönetimi, faaliyetleri ve denetimine, yurt içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tescili, muhafazası, onarımı ve yaşatılmasına, vakıf varlıklarının ekonomik şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesinin sağlanmasına ilişkin usûl ve esasların belirlenmesi ilgili mevzuatlarda düzenlenmiştir. Bir Vakfın kurulması, Mülhak Vakfa ait galle fazlasına müstehak evlat olma, intifa hakkı, mütevelli atanma ..vs davalara bakılmaktadır.

 

SGK AVUKATI

İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşverenlerin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönünden Sorumlulukları, Hizmet tespiti davaları, İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sigortalıların hakları, geçici iş göremezlik uygulamaları ile iş kazası yada meslek hastalığından dolayı maaş bağlama,           İş kazasının tespiti davaları, iş kazası sonucunda maaş bağlanma işlemleri, İş kazası bildirimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uygulamaları, Tarım bağkur sigortalılığı, muafiyet, tevkifat, borçlanmalar, hizmet satın alımı(ihya),    Sigortalıların statü çakışması-4/a,b,c hizmet çakışmaları, Emekli ikramiyesi, itibari hizmet , fiili hizmet tespit davaları, vazife malullüğü, Genel sağlık sigortası tescilleri ve bu sigortalılıktan doğan hakları ile borçları, doğan borçlara itiraz, Her türlü borçlanma işlemleri konusunda başvuru yöntemi, kazanılan hizmetler ve bunların değerlendirilmesi, İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olan veya olmayan ülkelere çalıştırılmak üzere götürülen işçilerin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı karşısındaki hakları,               Yabancıların çalışma ve oturma izni süreçleri, sigortalılık …vs durumlarında yazılı ve sözlü olarak görüş bildirilmekte ve davalar takip edilmektedir. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Karşısında Sağlık Hizmeti Sunucularının Danışmanlığı, İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumlarının; Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsat almış Hastaneler, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan Tıp Merkezleri, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden Tıp Merkezleri ve Dal Merkezlerinin, Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Özel Sağlık Kurumlarının; Diyaliz Merkezleri ile Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer Özelleşmiş Tedavi Merkezleri Tanı, Tetkik ve Görüntüleme Merkezleri ile Laboratuvarları, Optisyenlik Müesseseleri, Tıbbi Cihaz ve Malzeme Tedarikçileri, Kaplıcalar ve Eczanelerin, Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri ve SGK ile yapılmış olan sağlık hizmeti satın alım sözleşmeleri çerçevesindeki hak ve yükümlükleri konusunda yazılı veya sözlü görüş sunmaktayız, T.C.Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak denetimler öncesinde denetime hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu