Gündem

Esmaül Hüsna Nedir

Esmaül Hüsna Nedir

Arapça kökenli olan Esmaül Hüsna anlam olarak en güzel isimler demektir. Her şeyin yaratıcısı olan Allah’ın 99 tane her biri birbirinden güzel olan ismi bulunur.

Allah ismi, yalnızca Allah’a mahsustur. Allah ismi onun diğer isim ve sıfatlarının merkezidir. Onun farklı isim ve sıfatlarının olması tek bir Işığın çeşitli renklerde yansıması gibidir. Bütün isimler tek olan Allah’ı işaret ederler; “De ki: ‘İster Allah, ister Rahman deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler onundur…”(İsra/110)

O isimler doksan dokuz rakamıyla temsil edilir. “Esmaül Hüsna” yani en güzel isimlerin hepsi Allah’a

aittir.”(Taha/8)

İnanan her insan Allah ile zihni ve kalbi bir iletişim içinde bulunur ve bu iletişimini geliştirmek ister. Esmaül Hüsna dua ve niyazla gönül dünyamızın zenginleşmesi ve manevi doyuma kavuşması için bir vesiledir. Bu isim ve sıfatları öğrenmekle Rabbimizi noksan sıfatlardan uzak tutmayı ve onu üstün sıfatlarla nitelemeyi öğrenmiş oluruz. Ayrıca bu isimler, Allah inancının doğru bir şekilde zihnimize ve gönlümüze yerleşmesine vesile olur. Allah’ı isim ve sıfatlarıyla bilmemiz, onları bilinçli bir şekilde tekrar etmemiz ve bu isimlerle onu tespih ederek ona dua etmemiz gerekir. “En güzel isimler Allah’ındır. Allah’a onlarla dua edin.”(Araf/180) buyrulur. Allah’a bu isimlerle dua etmemiz istenir.

Hadisi Şerif Nedir

Sözlükte “yeni, haber, söz ve konuşma” gibi anlamlara sahip olan Hadisi Şerif kelimesi terim olarak Hz. Peygamber’in sözleri (kavil), davranışları (fiil) ve onaylarıyla (takrir) bunların aktarıldığı rivayetleri ifade eder. Farklı ilim dallarına göre bu tarifin kapsamı genişler veya daralır. Mesela hadis alimlerine göre Hz. Peygamber’in bedensel özellikleri ve ahlaki vasıfları da hadisin kapsamına girdiği halde, hadislere daha ziyade dini hüküm kaynağı olarak bakan fıkıh alimleri sadece yukarıdaki ilk üç unsuru dikkate alırlar.

Kendi sözleri hakkında “hadis” kelimesini ilk defa Hz. Peygamber kullanmıştır. Böylece ilk devirden itibaren “hadis” kelimesi, Hz. Peygamber’in söz, fiil ve onaylarını bildiren haberler anlamına gelmiştir. Hz. Peygamber’den sonraki bir kaç yüzyıl içinde, hadis teriminin kapsamı daha da genişlemiş, Hz.

Peygamber’in arkadaşları olan sahabenin ve onlardan bir sonraki kuşağı oluşturan tabiinin söz ve fiilleri de “hadis” adıyla anılmıştır. Ancak aradaki farkı göstermek üzere Hz.Peygambere ait olan hadislere

“merfu hadis” sahabeye ait olanlara “mevkuf hadis”, tabiine ait olanlara “maktu hadis” adı verilmiştir.

“Haber” ve “eser” kelimeleri de hadis anlamında kullanılır. Ayrıca haber genel anlamda rivayet edilen her şey için, eser ise sahabe ve tabiine ait görüşler için kullanılır. Hadisle birlikte çokça kullanılan bir başka

terim sünnettir. İki terim eş anlamlı olarak kullanılsa da hadis daha çok yazılı veya sözlü olarak nesilden nesile aktarılan şeyi ifade ederken, sünnet bu anlamın yanında yazılı veya sözlü içeriğin uygulamaya

geçmiş halini de anlatır.

Bir hadis senet ve metin şeklinde iki kısımdan oluşur.

“İsnat” da denilen senet, hadisi aktaran kişilerin ravi isimlerinin ilkinden sonuncusuna kadar peş peşe sıralandığı kısımdır. Metin ise hadiste haber verilen söz, davranış veya onayın anlatıldığı kısımdır. İslam tarihinin ilk yüzyılları boyunca hadisleri senetleriyle birlikte aktarmak yerleşik bir kuraldı, bugün ise

hadisler genellikle sadece metinleriyle yani senetsiz olarak aktarılmaktadır. Çünkü hadisler ilk yüzyıllarda yazılan kitaplarda kaydedildiği ve bu kitaplar yaygınlık kazandığı için, belirli bir dönemden sonra hadisin kaynağını göstermek maksadıyla isnadını zikretmeye gerek kalmamıştır.

Namaz Nasıl Kılınır

Namaz İslam’ın 5 şartından birisi ve Her Müslüman üzerine farz bir ibadettir. Namaz Nasıl Kılınır bilmeyenler yada nasıl kılabilirim diye düşünenler için resimli anlatım ile kolayca Namazı kılabilirsiniz.

  • Niyet Etmek

Örnek olarak sabah namazının iki rekat farzının kılınışı anlatılmış, erkek ve kadınların farklı hareketleri belirtilmiştir. İki rekatlı bir namazdaki hareketler ile diğer namazlardaki hareketler arasında fark

olmadığından onların anlatılmasına gerek duyulmamıştır. Sabah Namazının Farzının Kılınışı:

Birinci Rekat:

1) Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.

2) Kamet getirilir. (Erkekler için) “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya”

diye niyet edilir.

  • İftitah Tekbiri

“Allahü Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır.

Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır.

Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.

  • Kıyam

Tekbirden sonra eller bağlanır. Ayakta iken secde edilecek yere bakılır.

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha suresi, d) Kuran’dan başka bir sure daha

okunur.

Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.

Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.

  • Rüku

“Allahü Ekber” diyerek rükua varılır ve burada üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir. Rüku da iken ayakların üzerine bakılır.

Erkekler, rükuda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve

dirseklerini dik tutarlar.

Kadınlar, rükuda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını

açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar. 5- Rükudan Kalkış

“Semiallâhü limen hamideh” diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta “Rabbena leke’l-hamd” denilir.

  • Secde

“Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır. Burada üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur

ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

  • İki Secde Arası Oturuş

“Allahü Ekber” diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada “Sübhânellah” diyecek kadar kısa bir an oturulur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda

dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.

“Allahü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allahü Ekber” diyerek secdeden ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır

Secdeden kalkarken; önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır. İftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara “bir rekat” denir.

“Allahü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allahü Ekber” diyerek secdeden ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

Secdeden kalkarken; önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır. İftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara “bir rekat” denir.

Ayakta sırasıyla; a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kuran’dan başka bir sure daha okunur. Birinci rekatta

olduğu gibi “Allahü Ekber” diyerek rükua varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.

“Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. Burada üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir.

“Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp dizler üzerine oturulur. Burada “Sübhânellah” diyecek kadar kısa bir an oturulur.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir.

  • Son Oturuş

“Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkıp oturulur. Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır.

Oturuşta sırasıyla; a) Ettehiyyatü, b) Allahümme salli, c) Allahümme bârik, d) Rabbenâ âtina… duaları

okunur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda

dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar. 9- Selam Vermek

Önce başını sağa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh” denir. Selâm verirken omuzlara bakılır.

Sonra başını sola çevirerek, “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh” denilir. Böylece iki rekat namaz tamamlanmış olur.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu